Sjednica Glavnog odbora SPCG-a

VII redovna sjednica GO SPCG-a održana je 22.03.2013. u restoranu Ribnica sa sledećim dnevnim redom:

1.Usvajanje zapisnika sa VI sjednice Glavnog odbora;

2.Izvještaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju za 2012. godinu;

3.Izvještaj popisne komisije;

4.Upoznavanje sa početkom pregovora predstavnika granskih sindikata USSCG i Ministarstva finansija oko isplate duga na osnovu nezakonito oporezovanog toplog obroka i regresa;

5.Upoznavanje sa razgovorima predstavnika SPCG i Ministarstva prosvjete;

6.Izvještaj o radu Stambene zadruge »Solidarno« i Turističke agencije »Prosvjeta«;

7.Tekuća pitanja.