Nedjelja, 21 Juli, 2024

logo

SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE

Glavni odbor

Najviši organ između dva kongresa koji:

Donosi odluku o održavanju Kongresa;

Organizuje razne oblike sindikalne borbe za ostvarivanje zagarantovanih prava zaposlenih sve do organizovanja štrajka na nivou djelatnosti:

Odlučuje o potpisivanju Granskog kolektivnog ugovora;

Bira predsjednika Glavnog odbora i članove Izvršnog odbora;

Razmatra i usvaja Izvještaj o radu Izvršnog odbora;

Razmatra i usvaja Izvještaj o radu Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju Sindikata;

Bira članove UO Stambene zadruge ,,Solidarno’’ i Turističke agencije ,,Prosvjeta’’

Imenuje, potvrđuje i razrješava članove Sindikata u upravnim odborima, agencijama, savjetima, fondovima i ostalim organima kod Sindikata, državem, privrednim i ostalim društvima u kojima participira Sindikat.

Članovi smo