Utorak, 25 Juni, 2024

logo

SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE

Sekcija žena

Sekcija žena bavi se i promoviše specifične interese i zajednička pitanja članica Sindikata u vezi sa njihovim radno-pravnim položajem, te daje sugestije i predloge organima Sindikata u rješavanju najvažnijih pitanja od značaja za status žena u prosvjeti.

Sindikalno organizovanje žena, ne podrazumijeva isključivo borbu za radna prava, već omogućava i širi prostor djelovanja za pokretanje tema od značaja za rodnu ravnopravnost žena, ali i društvene akcije bitne za lokalnu i širu zajednicu.

U tom cilju Sekcija žena doprinosi izgradnji demokratičnosti društva zasnovanog na miru, socijalnoj pravdi i jednakosti svih građana bez diskriminacije po bilo kojem osnovu.

U okviru Sekcije žena predviđena je realizacija sljedećih ciljeva i zadataka:

Ostvarivanje većih prava žena iz rada i po osnovu rada;

Uravnotežena zastupljenost žena u organima upravljanja i odlučivanja;

Pomoć ženama koje pripadaju ranjivim grupama (trudnicama, samohranim majkama, majkama djece sa invaliditetom i /ili posebnim obrazovnim potrebama i ostalim ranjivim grupama);

Unapređivanje rodno osjetljive zdravstvene zaštite;

Edukacija žena – sticanje odgovarajućeg sindikalnog obrazovanja, kao i njihovo osnaživanje u cilju vođenja socijalnog dijaloga i jačanje partnerstva sa poslodavcem.

Stvaranje potencijala za bolje radne i životne uslove žena u prosvjeti;

Saradnja sa stručnim i naučnim organizacijama i institucijama različitog profila, posebno onima koji se bave obrazovanjem;

Saradnja sa organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjima prava žena;

Saradnja sa međunarodnim asocijacijama i drugim relevantnim subjektima koji se bave položajem žena;

Osmišljavanje , organizovanje i održavanje stručnih skupova, okruglih stolova, savjetovanja, seminara, tribina, kao i raznih kulturnih, sportskih i humanitarnih manifestacija sindikalno-promotivnog karaktera;

Organizovanje radionica, rasprava i manifestacija, kojima se afirmiše rad žena.

Članovi smo